دانلود جزوه کتاب مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی

دانلود جزوه کتاب مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی کیفیت این فایل بسیار خوب می باشد و شما دوستان عزیز تنها با چند کلیک بلافاصله دانلود جزوه کتاب مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی را دریافت کنید
لینک دانلود :

http://hdaneshjoo.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C/
-----
حق از نظر ماهیت دارای ویزگی های زیر است :
۱-قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص
۲-امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهری و اداری
۳-امکان تعهد علیه آن
نظر به مراتب فوق ، می توان گفت که حق عبارت است از سلطه ای که برای شخص بر شخصی دیگر یا مال شیئی جعل و اعتبار می شود.
مالکیت حق استعمال و تصرفات به هر صورت از سوی مالک در ملک و مال خود به جز مواردی که در قانون استثنا شده می باشد.
مالکیت مهمترین حق عینی است و عبارت از رابطه ای است بین شخص و شی که به وی حق همه گونه تصرف و انتفاع را می دهد.
با توجه به تعاریف فوق مالکیت حقی است مطلق و انحصاری.