دانلود جزوه کتاب جامعه شناسی توسعه عبدالعلی لهسایی زاده

دانلود جزوه کتاب جامعه شناسی توسعه عبدالعلی لهسایی زاده کیفیت این فایل بسیار خوب می باشد و شما دوستان عزیز تنها با چند کلیک بلافاصله دانلود جزوه کتاب جامعه شناسی توسعه عبدالعلی لهسایی زاده را دریافت کنید
لینک دانلود :
http://hdaneshjoo.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87/

-----------
در انسان شناسی، تایلور بر دو وجه تکامل تأکید نهاده است. اولاً مرحله اي بودن آن و ثانیاً در چند مسیر حرکت کردن. به همین جهت در انسان شناسی معاصر تکامل تک خطی، چند خطی و جهانی مطرح شده است. به هر جهت در انسان شناسی، تکامل حرکت همزمان در دو جهت است. از یک سو تفکیک و تنوع از طریق تغییرات سازگاري است، یعنی شکل هاي جدید از تنوع اشکال قدیمی بوجود می آید. از سوي دیگر، تکامل ترقی را بوجود می آورد. از نظر انسان شناسی مفهوم تکامل را می توان براي همه نظامهاي فرهنگی به کار برد، خواه کل بشریت باشد یا فرهنگی خاص، خاه گروه یا افراد یک منطقه باشد و خواه خرده نظام هاي فرهنگی و اجتماعی.