موشن گرافیک معیشتی | قسمت بیست و هشتم - عقود اسلامی

عقود اسلامی؛ پیوندهای مبارک برای تولید ثروت
پویانمادانش (knowledgeMotion) الگوی اسلامی-ایرانی معیشت

مجموعه ی ۳۰ قسمتی موشن گرافیک جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می کند. این مجموعه به سفارش شبکه ی افق و با همت اندیشکده ی شاخص تولید گردیده است. با توجه به نیاز روز افزون جامعه به ارتقای سواد مالی این مجموعه پاسخ خوبی برای عموم جامعه است.