امکانات کم مانع پیشرفت نیست

امکانات زیاد شاید رسیدن به هدف را راحت‌تر کند، ولی نبودشون نمی‌تواند انسان را متوقف کند.

تلاش ۵۰ ساعته شخصی در نرم افزار Paint برای کشیدن بابانوئل