هله. آلبوم ' می صوفی افکن کجا میفروشند ' داود آزاد

ای مطرب خوش قاقا، تو قی قی و من قوقو!
تو دَق دَق و من حقّ حقّ، تو هی هی و من هوهو!
ای ناطق امر قُل، ای شاخ درخت کُلّ
تو کبک صفت بو بو، من فاخته سان کوکو!
…………………………………………
من من مگو تو من من هی‌هوی گوی ها ها
هاها و های هی‌هی، هوهای‌های ها ها
اسرار، کس نداند این های‌هویِ هی را
واقف کسی نگردد، هی‌هوی های هاها
شوق دلم نداند، هی‌هی چه چاره سازم
ازخود چرا براندی، هی‌هوی های هاها
…………………………………………
بازآ کنون بشنو زمن، یرلی یلی یرلی یلی
هردم زنم تن تن تنن، یرلی یلی یرلی یلی
ساقی بیار آن جامِ می، مطرب بزن آوازِ نی
برگو تلا لا تاللا، یرلی یلی یرلی یلی
…………………………………………
بس از سرِ مستی همه این ناله برآرند
قوقو بققو بق بققو بق بققیقی
من بندۀ شمس‌الحق تبریز که مه کرد
شقّا شققا شق شققا شق شققیقی

حضرت مولوی

عود و تنبور و آواز : داود آزاد
نی : جاوید ابراهیم پور
دف و دمام : نبیل یوسف شریداوی
موسیقی : نبیل یوسف شریداوی ( بر اساس ملودی خانقاهی )
کارگردان : صهبا صراف