تأثیر مال و تغذیه در انسانیت

غذای امروز ، اندیشه و تصمیم فردا را می سازد / آیت الله جوادی آملی