ناز نگاه لیلی : اشعار جلال رستمکلایی با آوای زری مینویی

آسمانِ سراسر مشرق
از اشک خواهران تو
ابری ست .
ناز نگاهت را باران کن
لیلا !
بر زخم هایشان
ببار !


جلال رستمکلائی


امانم را می برد نام نرگس
نام سوسن
امانم را
نام مینا
و مریم
می برند
وقتی که نام هر گلی
تداعی
نام توست

جلال رستمکلائی