نگاه زاید

چه کنیم؛ نگاه زاید را کنار بگذاریم؟ - استاد محمد شجاعی