درمان با چاقو

حکایت درمان زنبور زدگی با چاقوی شیخ عباس قمی - استاد حسین انصاریان