سمفونی قلب من : شعر مرتضی راهبر با خوانش زری مینویی

تمام را ه را برای دیدار تو پیمودم
برای نشانی از تو

برای نشانی از تو
از داخل نگاتیو های رنگ پریده

به جستجوی
چشمانت بودم

دستانت چقدر با قربت آشناست

این جاده ها مثل طنابی سردر گم می مانند
بارش برف روی خاطرات من و تو

و حضور ملموس
سمفونی قلب من
در خط کشی های خیابان

عابران خسته و ملول
که دچار یاسی مفرط شده اند

هم آغوشی را درشیشه های
وتکا و شراب جستجو می کنند

میشود در کنار تو
حتی به تکه نانی ایمان آورد

تو لبخندت را در البوم عکس جا گذاشتی
و من دوست داشتنت را تازه آغار کرده ام

مرتضی راهبر