طرحی جدید و خلاقانه برای جزیره آشپزخانه

این جزیره آشپزخانه با تعداد زیادی کشو به درخواست یک شرکت کابینت سازی ایتالیایی به نام شیفینی طراحی شده است.
در لینک زیر جدیدترین جزیره های آشپزخانه را ببینید
http://www.cabinetbank.com/default.aspx?PID=%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AA%20%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%87%20%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%20%D9%88%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%DA%A9


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x