یک عالمه ترفند مفید زندگی

اگر دوست دارید موارد زیر را یاد بگیرید حتما ببنید :
1- قوطی کنسرو خریده اید و آسان باز شو آن شکسته و وسیله ای برای باز کردن ندارید ؟؟؟
2- در طبیعت میخواهید شب را بگذارید ولی کبریت برای آتش ندارید ؟؟؟
3- با وسایلی ساده آتش درست کنید
4- چراغ قوه را با یک باتری روشن کنید
5- ......