کاشی کاری ایرانی در طراحی دکوراسیون جدید ایتالیا

طرح کابینت آشپزخانه MadeTerraneo 36e8 برگرفته از عناصر مدیترانه ای و کاشی های سرامیکی دست ساز است. در این آشپزخانه، سنت و نوآوری ترکیب شده اند. سنت یعنی جایی که فرهنگ کهن کاشی کاری ایرانی با فرهنگ اروپایی ترکیب می شود و کاشی های کوچک و دست ساز مربعی وارد هنر دکوراسیون می شوند .
در لینک زیر طراحی آشپزخانه را ببینید:
http://www.cabinetbank.com/default.aspx?PID=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%20%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AA%20%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87