جدیدترین هود آشپزخانه که هوای محیط را تصفیه می کند

هود آنیونی Flamec جدیدترین هود آشپزخانه است که نیازی به دودکش ندارد و با تنظیم یون های موجود در محیط هوا را تصفیه می کند.
در لینک زیر مقاله مربوط به هود آشپزخانه را ببینید:
http://www.cabinetbank.com/default.aspx?ArticleID=745c6779-e308-4450-8a84-7ac7d8bdafe6&Type=68