کابینت آشپزخانه منحنی

در آشپزخانه کاساندرا باکس کابینت ها بیضی و منحنی است و از طرح کلیشه ای باکس های مکعبی فاصله گرفته است.