خانم دکتر ختنه

این خانم دکتری هستن که توی این ویدیو می بینید شغلش ختنه کردن پسراس میگه دوست دارم سنت پسامبر اسلام حضرت محمد رو به جا آورده باشم اونوقت ما توی یک کشور اسلامی زندگی می کنیم خانم دکتر های ما عیب می دونن عمل ختنه پسرا که یک سنت نیک هست عیب می دونن این عمل رو انجام بدن