آموزش نرم افزار eplan

در وب سایت مدرسه برق
http://barghschool.com
- جانمایی 2 بعدی و 3 بعدی تابلو با eplan pro panel
- ترسیم مسیر باسبار در eplan pro panel
- ترسیم نقشه های مداری
- طراحی انواع گزارشات خروجی با eplan pro panel
- دیتابیس های نرم افزار