عزاداری مداوم اهل سنت برای حضرت حمزه بر خلاف دیدگاه وهابیت

عزاداری مداوم اهل سنت
برای حضرت حمزه بر خلاف دیدگاه
وهابیت