لگد زدن ابوسفیان به قبر حضرت حمزه و گفتن عبارتی که حقایق صدر اسلام را آشکار کرد

لگد زدن ابوسفیان به قبر
حضرت حمزه و گفتن عبارتی که حقایق
صدر اسلام را آشکار کرد