استراتژی یادگیری موفق برای کارآفرینان

کارآفرینی کوانتومی
سریال کارآفرینی - قسمت اول

چگونه فرآیند یادگیری خود را هدایت کنیم که به ییشترین میزان شایستگی شخصی و مزیت رقابتی در کسب و کار دست پیدا کنیم؟
بهترین روشهای یادگیری برای کارآفرینان کدامند؟
علی خادم الرضا
مدرس و مشاور کارآفرینی و توسعه کسب و کار
DBA کارآفرینی دانشگاه تهران
MBA مدیریت استراتژیک Elearnever سوئد
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران
http://alikhademoreza.ir/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%86