حذف داده های غیر مرتبط با Conditional Formating

در ادامه آموزش های حرفه ای اکسلیها ، این بار باز هم در مورد ابزار Conditional Formating میخواهیم تمام داده های غیر مرتبط را از لیست حذف کنیم.این کار هم یک نوع جستجو با ابزار Conditional Formating هست که قبلا هم در مورد آن توضیح دادیم که شما می توانید با مراجعه به سایت ما به نشانی www.exceliha.ir آموزش ها و فیلم های مرتبط با موضوع اکسل را دنبال کنید