مبحث دنباله های هندسی وحسابی -استادمنتظری 02166028126

http://www.harfeakher.org/
http://www.harfeakher.org/shop/
02166028126
http://www.harfeakher.org/product-category/dorose-takhasosi/riazi-tajrobi/
http://www.harfeakher.org/product/معادلات-و-نا-معادلات-ریاضی-رشته-تجربی/