دفع بیماریها و بلایا

جلو گیری و دفع بیماریها و بلایا-ذکری در صبح - استاد ضیایی