مسابقه اذان مرحله داخلی (شعبه دوم)

مسابقه اذان مرحله داخلی خانه قرآن نبی اکرم لشتغان نفر اول شعبه دوم داور مرحله اول شیخ ارسلان غلام زاده
"خانه قرآن نبی اکرم لشتغان