مسابقه اذان مرحله داخلی (شعبه دوم)

مسابقه اذان مرحله داخلی خانه قرآن نبی اکرم لشتغان نفر اول شعبه دوم
"خانه قرآن نبی اکرم لشتغان