مسابقه اذان مرحله داخلی

مسابقه اذان مرحله داخلی خانه قرآن نبی اکرم لشتغان نفر اول شعبه اول داور مرحله اول