شیطان و اسامی یارای مختلفش وکارهایی که انجام میدن...

اگه نبینی حتما ضرر کردی...