دریابید و دُر یابید : شعر و خوانش کیوان اصلاح پذیر

دریابید و دُر یابید .. دَر هم نیافتید پنجره یابیدن کار سختی نیست .. دُرهای بحرینی و نقطه های اقلیدس هردو گردند .. هندسه می گوید نقطه ، بی همه چیز ست ... من ندیدم تخم هیچ پرنده ای را گِرد .. حالا هی بنویس ب گرد تا ب گردیم .. ما که هردو گَردیم و رقص غبار هم عادی شده در شهر .. گرچه می گویند تخم کفتر ..تر .. تر.. تعمیر می کند لکنت را .. اما نقطه که بترکد صفر زاده می شود .. بی نقطه هندسه نبود ( یونان چشمک می زند ) .. بی صفر عدد نبود .. ( هند چشمک می زند ) .. انکار نقطه حرف ندارد .. سکوت اهل نقطه شکستن نبود .. نقطه عدوی پله نیست ( اینجا فراسپید چشمک می زند ) .. چشمک بزنی یا نزنی ستاره ای .. با طناب قطع - قطع شب به چاه نرو .. چاه کن ته چاه به چاه - فرما سنگ می زند ..( میرزا آقاسی به خشکسالی چشمک زده بود ) .. چاه های نابجا به آسمان راه دارند ..


کیوان اصلاح پذیر