ارایه مقاله توسط دکتر هادی صادقی

ارایه مقاله توسط دکتر هادی صادقی
همایش بین المللی آموزه های دینی مسئله نفس و بدن نشست سوم( ادراک و مسئله نفس و بدن) ادراک اخلاق و اعتقادات دینی و رابطه نفس و بدن موضوع مقاله: جنسیت نفس و عدالت در اسلام ارایه دهنده: حجت السلام و المسلمین دکتر هادی صادقی بعد از ظهر 1389/12/18