نشست سوم همایش نفس و بدن (دکتر مرتضی عرفانی)

نشست سوم همایش نفس و بدن (دکتر مرتضی عرفانی)
همایش بین المللی آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن. نشست سوم: موضوع: ادراک و مسئله نفس و بدن نشست سحنران» دکتر مرتضی عرفانی موضوع: رابطه ادراک و تجرد از دیدگاه فلسفه اسلامی و قرآن کریم نشست صبح: 1389/12/1