شست سوم همایش نفس و بدن (دکتر لگنهاوزن)

نشست سوم همایش نفس و بدن (دکتر لگنهاوزن)
همایش بین المللی آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن. نشست سوم: موضوع: ادراک و مسئله نفس و بدن نشست صبح: سخنرانی دکتر لگنهاوزن 1389/12/19