نشست سوم همایش نفس و بدن ( استاد ابوزید)

نشست سوم همایش نفس و بدن ( استاد ابوزید)
همایش بین المللی آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن. نشست سوم: موضوع: ادراک و مسئله نفس و بدن نشست صبح: 1389/12/18