درخواست کمک پدر درسا نامور از پروفسور سمیعی

درخواست کمک پدر درسا نامور از پروفسور سمیعی