آموزش سخنوری و فن بیان

استاد حسینیان ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنوری وفن بیان، فن بیان، سخنوری ، آموزش سخنرانی و فن بیان