اگر حجاب آزاد شود چه میکنی ؟

مصاحبه با برخی از دختران جامعه کشورمان ایران در خصوص این که اگر حجاب ازاد شود چه کاری انجام می دهند .
جواب ها را بهتر است بشنوید .