اولین صوت منتشر شده از تیراندازی شدید در مجلس شورای اسلامی

اولین صوت منتشر شده از تیراندازی شدید در مجلس شورای اسلامی.
مهاجمین با کلاشینکف و کلت به مجلس حمله کردند.