پوشش اخبار مجلس توسط شبکه خبر

شبکه خبر امروز در حالی که از طرف شبکه های اجتماعی مورد نقد قرار گرفت ، به صورت زیر نویس اخبار مبارزه با تروریسم ها در مجلس را پوشش می داد .
به تحلیل ما این اقدام شبکه خبر بسیار پسندیده بوده و به خاطر جلوگیری از ایجاد رعب و وحشت در میان مردم کشور عزیزمان ایران بوده است چرا که این مسئله جزئی است .
کانال های تلگرامی با اقدامات خود باعث تشدید رعب و وحشت در میان مردم ما شده اند ...