آموزش حل مشتق توابع لگاریتمی و نمایی

فیلم اموزش کامل مبحث ((آموزش حل مشتق توابع لگاریتمی و نمایی )) از فصل چهارم-مشتق و کاربرد آن پایه ی چهارم رياضي دبیرستان ( متوسطه دوم)