قایق سواری دیوانه وار با قایق کایاک

حامد آل محمد: همانطور که می دانید، رشته های ورزشی زیادی وجود دارد و هر یک از افراد با توجه با علاقه خود یکی از آن ها را بر می گزیند. در این میان برخی از رشته ها خطراتی به همراه دارند. به همین دلیل هر کسی آن ها را دنبال نمی کند.

از آن جمله می توان به قایق سواری در آب های خروشان و استفاده از قایق های کایاک اشاره نمود. این کار جرات زیادی می طلبد و هر کسی از عهده آن بر نمی آید. اما فردی تصمیم گرفته خطرات را به جان بخرد و چنین چیزی را تجربه کند.

وی به ارتفاعات جنگل رفته و قایقش را در مسر جریان آبی قرار داده که به دریا ختم می شده است.

او با قایق خود سراشیبی وحشتناکی را پشت سر می گذارد و سپس در آب می افتد. این کار صحنه های بسیار هیجان انگیز و در عین حال دلهره آوری ایجاد کرده است.