دوستی بسیار جالب یک اسب پاکوتاه و سگ

در این ویدئو خواهید دید که یک سگ به نام «مونزا» و اسب پاکوتاهی به نام «کسپر» یک دوستی عجیب و جالبی با هم برقرار کرده اند.

خانواده ای که مالک اسب هستند می گویند این سگ وقتی ۵ ماهه بوده برای نخستین بار اسب آن ها را دیده و از همان زمان آن دو به رفیق گرمابه و گلستان هم تبدیل شده اند و لحظه ای از هم جدا نمی شوند.

همان طور که در ویدئوی زیر مشاهده خواهید کرد، مونزا دوست دارد بر پشت کسپر سوار شده و از او سواری بگیرد. البته مونزا این حرکت بسیار جالب را در طی چندین سال متمادی یاد گرفته و به همین خاطر است که می تواند به این خوبی از کسپر سواری بگیرد.