آیا حیوانات با هم صحبت می کنند؟

تمامی حیوانات ارتباط برقرار می کنند، خرچنگ ها چنگگ هایشان را برای هم تکان می دهند تا نشان دهند که سالم هستند و آماده جفت گیری ده پاها از سلول های پوستی رنگینی به نام "کروماتوفور" استفاده می کنند تا طرح هایی بروی پوست شان بسازند تا به برای استتار به کار ببرند یا به رقباء هشدار دهند...