موسیقی نوازی با ضربه به شکم

این هم یک موسیقی بسیار جالب و متفاوت که در آن از شکم انسان به عنوان طبل استفاده شده است. مت نیکل نوای موسیقی را با ضربه زدن روی بدن و شکم ایجاد کرده است. در ساخت این موسیقی سه نفر باید حضور داشته باشند که صداهای متفاوتی با ضربه زدن به قسمت های مختلف بدن ایجاد کنند. برای این رقابت دو ابزار موسیقی چاق در نظر گرفته شده اند.