مستربین و حشره ی موذی

یه پشه موذی خواب رو به مستربین حروم کرده، هر چی تلاش می کنه ثمری نداره و تازه با سرو صداهایی که می کنه داد صاحب خونه که یه پیرزن قلچماق هست رو در میاره