گذر عمر در دیرین دیرین

گذر عمر در انیمیشن های دیرین دیرین
بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین...