انيمیشن طنز دیرین دیرین - گنج معرفت

انیمیشن های طنز و جالب دیرین دیرین

موضوع اين قسمت دیرین دیرین: گنج معرفت
اینا گنجه نه اینکه پول رو به عنوان گنج بدونی