چگونه در زندگی زناشویی مان موفق باشیم ؟

ما به زندگی اطرافیان و دوستان خود نگاه می کنیم وبا توجه به الگوهای آنها و برای تایید گرفتن ازاطرفیان الگوها و چشم اندارهای همانند آنها انتخاب می کنیم و خود را همانند دیگران می کنیم. اما هیچگاه به علایق و جایگاه و توانایی های خود توجه نمی کنیم این امر باعث می شود تا هویت خود را از دست بدهیم و برای زندگی اهداف پوچی را انتخاب کرده ایم که هیچگاه به رضایت درونی ما منجر نخواهد شد .