دیرین دیرین - زلزله 2

سری انیمیشن های طنز و جالب دیرین دیرین
موضوع این قسمت از انیمیشن طنز دیرین دیرین: زلزله 2