عقود اسلامی و نقش آن در زندگی امروزه

عقود اسلامی در اسلام به قالب‌های تعیین شده برای روابط حقوقی افراد می‌پردازد. گرچه برخی فقها قرار داد میان افراد را منحصر به همین موارد دانسته‌اند، اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چهارچوب نیز افراد می‌توانند به انعقاد قرار داد بپردازند. قانون مدنی ایران به تبعیت از دیدگاه دوم در ماده ۱۰ خود هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد معتبر دانسته‌است.

بهترین راه تعریف قوانین مشخص برای معاملات است که باعث میشود چرخ معیشت راحت تر به گردش در بیاید همان طور که اگر اقا رضا با شریکش یا حتی کارگراش قراردادهای دقیق و کاملی می بست قطعا کارش ساده تر میشد مسله ای که اسلام بر اون تایید ویژه ای دارد الگوی معیشت اسلام هر قرارداد و پیمان بین دو نفر را تحت عنوان عقد تعریف می کند و تعیین می کند افراد به این حقوق وفادار باشند در این الگو انواع معاملات بین مردم عقد مشخصی تعریف شده خرید و فروش اجاره پیش فروش شراکت قرض ضمانت و مشارکت در تجارت کشاورزی و باغداری و بعضی از مواردی هستند که در قالب عقد اسلامی بر انها چارچوب مشخصی تعیین شده الگوی معیشت اسلام با تعیین این عقد بطور هوشمندانه هزینه های معاملات در معیشت