9- ساخت لبه کورین | ساخت پیشانی لبه قرنیز هلالی کورین

صفحات کورین پیش ساخته گرانکس در هر دو طول آن (پشت و جلو صفحه) دارای لبه های سراسری یکپارچه پولیش شده می باشد. پس از برش گرانکس به طول مورد نظر بایستی کناره های صفحه را (چه در معرض دید باشد و چه پشت دیوار پنهان شود) با لبه های کورین پوشاند. هر صفحه گرانکس بسته بندی شده دارای سه عدد نوار لبه به طولی برابر با عرض صفحات گرانکس می باشد که برای این کار استفاده می شود.
www.granex.org