تایید سلامت انتخابات از زبان آیت الله جنتی

بر اساس تحقیقا شورای نگهبان و اعلام آیت الله جنتی انتخابات به طور سالم برگزار شده