مستند هوش پرنده

پرندگان نیز برای یادگیری از ذهن خود استفاده میکنند و دارای هوش هستند
این مستند درباره ی هوش پرندگان است